STYPENDIA

  • Stypendium Miasta Rzeszowa pn. "Primus inter pares"

Wszyscy szczególnie uzdolnieni uczniowie, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą ubiegać się o stypendia realizowane w ramach  Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

 Stypendium Miasta Rzeszowa pn. "Primus inter pares"

Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. "Primus inter pares" wspiera szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie Rzeszowa. Zasady i tryb przyznawania stypendium na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa www.erzeszow.pl w zakładce mieszkańcy/oświata/Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. „Primus inter pares”

Stypendium Zdolny uczeń

Warunki:

Stypendia Zdolny uczeń mogą być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem klas I – III szkoły podstawowej, szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych.

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie, którzy na dzień klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane stypendium, spełniają łącznie następujące kryteria:

1) uczęszczają do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie Gminy Miasto Rzeszów;

2) uzyskali średnią ocen z zajęć edukacyjnych co najmniej:

a) 5,80 – w przypadku uczniów klas IV szkoły podstawowej,

b) 5,70 – w przypadku uczniów klas V i VI szkoły podstawowej,

c) 5,60 – w przypadku uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej,

d) 5,30 – w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych;

3) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;

4) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych;

5) uzyskali niżej wymienione szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły, o których mowa w ust. 19 Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych:

a) wysokie miejsce – nagrodzone lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół lub

b) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo na rzecz środowiska szkolnego.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z załącznikiem nr 5 do wniosku – wniosek do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa www.erzeszow.pl w zakładce mieszkańcy/oświata/Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. „Primus inter pares” lub pod linkiem:

https://www.erzeszow.pl/static/img/k01/WPM/oswiata/primus/wniosek_PIP_CZESC_II_wypelnia_uczen.pdf

https://bip.erzeszow.pl/static/img/k02/ED/Program%20Stypendialny%20Miasta%20Rzeszowa%20pn%20Primus%20inter%20pares/zalacznik%20Nr%205%20PIP%20-%20ZDOLNY%20UCZEN.pdf

  1. kserokopia arkusza ocen potwierdzającego spełnienie ww. kryteriów, stwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

Inne informacje:

Stypendium przyznaje się na okres od października do czerwca roku szkolnego następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania, z wyjątkiem absolwentów, dla których stypendium przyznaje się i wypłaca w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Zasady i tryb przyznawania stypendium znajdują się również na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa www.erzeszow.pl w zakładce mieszkańcy/oświata/Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.

  • Stypendium szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje mieszkańcom Rzeszowa, których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późń. zm.); obecnie wynosi ona 600 zł.

W szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

  • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze